Okręg Leszczyński ZKBS RP KBS Borek Wlkp. KBS Jarocin KBS Jutrosin BK Kościan BK Krobia KBS Mieszków BK Poniec BK Rawicz KBS Rydzyna KBS Śmigiel KBS Włoszakowice KBS Wolsztyn MDS-BK Rawicz

 

Czytaj więcej...
REGULAMIN
 
MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY STRZELECKIEJ
BRACTWA KURKOWEGO W RAWICZU
 
 
 
1. Celem działania Młodzieżowej Drużyny Strzeleckiej Bractwa Kurkowego w Rawiczu (zwanej w skrócie MDS) jest:
            a. wychowywanie patriotyczne i budzenie poczucia obowiązków obywatelskich,
            b. podtrzymywanie wielowiekowych tradycji Bractwa,
            c. kształtowanie wśród młodego pokolenia więzi koleżeńskich i umiejętności współdziałania w grupie,
            d. nabywanie umiejętności stosowania demokratycznych praktyk w działalności stowarzyszeń,
            c. podnoszenie umiejętności strzeleckich,
            e. zachowanie kulturowego dziedzictwa własnego regionu w jednoczącej się Europie.
 
2. Członkiem MDS może zostać każda osoba, która w roku wstąpienia do drużyny kończy 13 lat.
 
3. Wniosek o przyjęcie na członka kandydat winien złożyć do Zarządu MDS po zapoznaniu się z regulaminem i uzyskaniu pisemnej zgody rodziców.
 
4. O przyjęciu kandydata w szeregi MDS decyduje Zarząd Bractwa Kurkowego po uzyskaniu rekomendacji Zarządu MDS.
 
5. Pełne prawa członkowskie uzyskuje kandydat po opłaceniu wpisowego i złożeniu ślubowania.
    Rota ślubowania stanowi załącznik do regulaminu.
                                        
(Rota ślubowania ma następujące brzmienie:
„Ślubuję, iż wedle najlepszej woli i chęci służyć będę Ojczyźnie oraz miastu Rawiczowi w każdej potrzebie, przepisów Statutem i Regulaminem objętych oraz rozporządzeń władz Bractwa przestrzegać i dążyć wszystkimi siłami do wszechstronnego rozwoju Bractwa, wystrzegając się wszelkiej działalności szkodliwej dla niego”)
 
6. Członkostwo w MDS ustaje po:
    a. zakończeniu sezonu, w którym członek kończy 21 lat,
    b. pisemnym dobrowolnym wystąpieniu,
    c. wykluczeniu, które może nastąpić jeżeli członek:
        - dopuścił się czynów niehonorowych,
        - udowodniono mu działalność na szkodę MDS lub Bractwa,
        - nie przestrzega przepisów objętych regulaminem, a w szczególności dopuścił się naruszenia regulaminu strzeleckiego,
        - zalega ze składkami na rzecz MDS przez co najmniej 6 miesięcy,
 
7. O wykluczeniu członka MDS decyduje Zarząd Bractwa Kurkowego po zasięgnięciu opinii lub na wniosek Zarządu MDS.
 
8. Najwyższą władzą MDS jest Walne Zebranie, odbywane nie rzadziej, niż raz w roku przed Zielonymi Świątkami.
 
9. W okresie między Walnymi Zebraniami władzę stanowi Zarząd MDS w składzie:
    - Drużynowy,
    - Zastępca Drużynowego,
    - Sekretarz,
    - Skarbnik,
    - Strzelmistrz.
 
10. Funkcję kontrolną dla Zarządu i Skarbnika MDS sprawuje trzyosobowa Komisja Rewizyjna.
 
11. Kadencja władz MDS trwa 3 lata.
 
12. Do kompetencji Walnego Zebrania członków MDS należy:
    a. ustalanie planu działania i kalendarza strzelań na dany rok,
    b. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
    c. ustalanie wysokości wpisowego, składek i innych opłat członkowskich.
 
13. Walne Zebranie jest władne podejmować decyzje i uchwały, jeżeli uczestniczy w nim minimum 50%+1 członków MDS.
 
14. Nadzór nad działalnością MDS sprawuje wyznaczony przez Zarząd Bractwa Kurkowego instruktor.
 
15. Drużynowy MDS składa coroczne sprawozdania z działalności na Walnym Zebraniu Bractwa Kurkowego.
 
16. W strzelaniach MDS uczestniczyć może członek, który ma na bieżąco uregulowane składki członkowskie.
 
17. Członka MDS obowiązuje strój organizacyjny ustalony przez Zarząd Bractwa Kurkowego.
 
18. Na stroju organizacyjnym członek MDS może nosić insygnia brackie, odznaczenia i odznaki MDS zatwierdzone przez Zarząd Bractwa Kurkowego.
 
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Bractwa Kurkowego w Rawiczu dnia 8 marca 1999 roku.


 

Czytaj więcej...Z okazji 5-lecia Młodzieżowej Drużyny Strzeleckiej w kwietniu 2004 roku powstał CD ROM "Archiwalia 1999-2004 Młodzieżowej Drużyny Strzeleckiej", zawierający fotografie z imprez MDS w minionym 5-leciu.