Okręg Leszczyński ZKBS RP KBS Borek Wlkp. KBS Jarocin KBS Jutrosin BK Kościan BK Krobia KBS Mieszków BK Poniec BK Rawicz KBS Rydzyna KBS Śmigiel KBS Włoszakowice KBS Wolsztyn MDS-BK Rawicz

Regulamin Kapituły Orderu Zasługi Zjednoczenia KBS RP

Logo ZKBS RP

UCHWAŁA

ZARZĄDU ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RP

O USTANOWIENIU „ORDERU ZASŁUGI ZJEDNOCZENIA”

Tekst jednolity przyjęty na Zjeździe w Pleszewie w dniu 09.04.2016 uchwałą nr 4

Art.1

W celu nagrodzenia zasług dla popularyzacji idei Bractw Kurkowych w służbie Państwa i społeczeństwa ustanawia się:

ORDER ZASŁUGI ZJEDNOCZENIA.

Art. 2

Zasadniczymi odznakami Orderu Zasługi Zjednoczenia są :

1) Krzyż srebrny lub złocony, emaliowany, w klasie komandorskiej zawieszony na tzw. „corona muralis” a w klasie komandorskiej z mieczami, dodatkowo ze skrzyżowanymi mieczami, z wpisaną pośrodku w otoku dewizą : „W jedności siła”.

2) Gwiazda orderowa z dewizą w otoku i kurem pośrodku.

3) Kolory wstęgi orderowej: Wstążka ciemnozielona. Wzdłuż brzegów rozmieszczony jest czarny pasek a środkiem pasek w barwach narodowych.

Art. 3

Order Zasługi Zjednoczenia dzieli się na pięć klas: 1) KRZYŻ WIELKI – zawieszany na szerokiej wstędze orderowej przepasanej z prawego ramienia na lewy bok, obok wstęgi na lewej piersi gwiazda orderowa w kolorze złotym.

2) GWIAZDA DO KRZYŻA KOMANDORSKIEGO Z MIECZAMI – noszona na prawej piersi.

3) KRZYŻ KOMANDORSKI Z MIECZAMI – zawieszany na wstędze, noszony na szyi.

4) KRZYŻ KOMANDORSKI – zawieszany na wstędze, noszony na szyi.

5) KRZYŻ OFICERSKI – noszony na lewej piersi.

6) KRZYŻ RYCERSKI – noszony na lewej piersi.

Wzory rysunkowe odznaki i ich szczegółowe wymiary są załącznikiem do niniejszej uchwały, a oryginały i matryce przechowywane będą w zbiorach Zjednoczenia.

Art. 4

BARETKI

Baretki wykonane są ze wstążki ciemnozielonej o szerokości 40 mm. Wzdłuż brzegów rozmieszczony jest czarny pasek o szerokości 2 mm a środkiem pasek o szerokości 8 mm w barwach narodowych. Na baretkach w celu rozróżniania poszczególnych klas umieszczono złotą koronę „muralis” oraz paski w kolorze złotym i srebrnym wg załączonych rysunków.

Art. 5

1. Orderem Zasługi Zjednoczenia mogą być odznaczeni bracia, którzy dzięki sumiennej pracy i zaangażowanej postawie, w szczególny sposób zasłużyli się dla naszych idei.

1) KRZYŻ RYCERSKI – może być przyznany za szczególne zasługi na rzecz bractwa, aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym, ofiarną filantropijną działalność na rzecz społeczności lokalnej, osobie legitymującej się co najmniej 2 letnią przynależnością do bractwa.

2) KRZYŻ OFICERSKI – może być przyznany za aktywną działalność w okręgu, zaangażowanie się w organizację imprez okręgowych, aktywny udział w imprezach brackich i państwowych, za popularyzację idei Zjednoczenia w regionie, osobie legitymującej się co najmniej 5 letnią przynależnością do bractwa i po upływie 3 lat od przyznania Krzyża Rycerskiego.

3) KRZYŻ KOMANDORSKI – może być przyznany za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Zjednoczenia w skali Kraju, organizowanie współpracy z innymi organizacjami w kraju i za granicą, organizowanie imprez ogólnokrajowych, szczególnie aktywny w nich udział po upływie 5 lat od przyznania poprzedniego krzyża.

4) KRZYŻ KOMANDORSKI Z MIECZAMI – może być przyznany osobie za szczególny i znaczący wkład pracy w funkcjonowanie organów Zjednoczenia lub międzynarodowych organizacji historycznych strzelców po upływie co najmniej 4 lat po przyznaniu Krzyża Komandorskiego.

5) GWIAZDA DO KRZYŻA KOMANDORSKIEGO Z MIECZAMI (gwiazda koloru srebrnego z nałożonym złotym krzyżem orderowym} – może być przyznana osobie za szczególne co najmniej piętnastoletnie, nieprzerwane zasługi i działania na rzecz ruchu brackiego na szczeblu bractwa, okręgu lub Zarządu Zjednoczenia, po upływie 3 lat od przyznania Krzyża Komandorskiego z Mieczami.

6} KRZYŻ WIELKI – może być przyznany braciom, siostrom, którzy dzięki sumiennej pracy i zaangażowanej postawie, w szczególny sposób zasłużyli się dla naszych idei, po przynajmniej dziesięcioletniej twórczej pracy w Zarządzie Zjednoczenia, Zarządzie EGS-u, we władzach Rycerstwa św. Sebastiana w Europie lub innych gremiach na poziomie Zjednoczenia, EGS-u i Rycerstwa św. Sebastiana w Europie po 3 latach od przyznania Gwiazdy do Krzyża Komandorskiego z Mieczami.

2. osoba odznaczona otrzymuje patent a numer patentu jest jednocześnie wygrawerowany na odwrocie odznaczenia.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kapituła bądź Zarząd Zjednoczenia mogą odstąpić od określonych wyżej zasad.

Art. 6

1. Order jest przyznawany przez Kapitułę Orderu Zasługi Zjednoczenia na podstawie uzasadnionego wniosku:

1) Bractwa Kurkowego w przypadku Krzyża Rycerskiego lub Oficerskiego.

2) Zarządu Okręgu lub Zarządu Zjednoczenia w przypadku Krzyża Komandorskiego i Komandorskiego z Mieczami.

3) Zarządu Okręgu lub Zarządu Zjednoczenia w przypadku Gwiazdy do Krzyża Komandorskiego z Mieczami.

4) Zarządu Okręgu lub Zarządu Zjednoczenia w przypadku Krzyża Wielkiego.

2. Wnioskodawca w porozumieniu z osobą odznaczoną zobowiązany jest do uiszczenia dobrowolnej składki na rzecz Zjednoczenia, w wysokości nie mniejszej niż ustalona.

3. Kapitule Orderu przewodniczy każdorazowo Król Zjednoczenia a w skład wchodzą : Sekretarz Zjednoczenia z urzędu i byli Królowie Zjednoczenia, jeśli zgłoszą taki akces na piśmie.

4. Sprawy finansowe Orderu prowadzi Skarbnik Zjednoczenia.

5. Sekretariat Orderu prowadzi biuro Zjednoczenia.

6. Nie rozpatruje się wniosków od bractw, które zalegają ze składkami na rzecz Zjednoczenia.

Art. 7

1. Orderem mogą być wyróżnione osoby nie będące członkami bractwa, które szczególnie zasłużyły się dla bractwa lub Zjednoczenia.

2. Orderem mogą być wyróżnieni także cudzoziemcy, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla Zjednoczenia i popularyzacji polskich bractw kurkowych za granicą.

3. Za cudzoziemców wyróżnionych Orderem na wniosek Zarządu Zjednoczenia, koszty związane z wyróżnieniem ponosi Zjednoczenie.

Art. 8

1. Zarząd Zjednoczenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić od obowiązku opłaty za Order w całości lub w części.

2. Za wyróżnionych Krzyżem Wielkim, koszty w całości ponosi Zjednoczenie.

Art. 9

Przestaje być kawalerem ten, kto na mocy wyroku sądu powszechnego pozbawiony zostaje praw publicznych lub został wykluczony z bractwa wyrokiem Sądu Honorowego.

Art. 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi oraz Kapitule Orderu Zasługi.

Art. 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 09.04.2016 r.

Załączniki:
Pobierz plik (UCHWAŁA - odznaczenia ZKBS RP.pdf)UCHWAŁA[Odznaczenia ZKBS RP]120 kB